Legislativa

 

POTRAT x POROD

Dle § 82, odst. 2 zákona 372/2011 Sb. (o zdravotních službách)  se plodem po potratu rozumí plod, který po úplném vypuzení nebo vynětí z těla matčina neprojevuje ani jednu ze známek života a současně jeho porodní hmotnost je nižší než 500 g, a pokud ji nelze zjistit, jestliže je těhotenství kratší než 22 týdny.

Explicitní definice mrtvě narozeného dítěte  není v právním řádu ČR zakotvena. Ve vyhlášce 297/2012 Sb. (o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého...), se v nečíslované poznámce pod čarou dočteme, že pro potřeby vyplnění Listu se mrtvě narozeným dítětem rozumí plod narozený bez známek života, jehož hmotnost je 500g a více, nelze-li porodní hmotnost určit, narozený po dvacátém druhém dokončeném týdnu těhotenství, a nelze-li délku těhotenství určit, nejméně 25 cm dlouhý, a to od temene hlavy k patě.

 

PITVA

Zákon 372/2011 Sb. v § 88, odst. 2 c) stanovuje povinost patologicko-anatomické pitvy u dětí mrtvě narozených a u dětí zemřelých do 18 let věku, té je ale možné se za určitých okolností vyhnout dle následujícího § 89, odst. 3: Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého nebo poskytovatel provádějící pitvu může rozhodnout o neprovedení patologicko- anatomické pitvy podle § 88 odst. 2 písm. a) nebo c), nebo zdravotní pitvy podle § 88 odst. 3 písm. b) nebo d), jestliže jde o úmrtí, jehož příčina je zřejmá a zemřelý pacient za svého života, zákonný zástupce pacienta nebo osoba blízká zemřelému vyslovili prokazatelně nesouhlas s provedením pitvy.

(4) Prokazatelný nesouhlas s provedením pitvy je součástí zdravotnické dokumentace

vedené o zemřelém; v případě mrtvě narozeného dítěte je součástí zdravotnické dokumentace vedené o matce.

Podle nového občanského zákoníku, účinného od 1.1.2014 platí, že každý člověk s provedením pitvy svého těla nesouhlasí. Lékař, který ohledává mrtvě narozené dítě, musí mít k nařízení patologicko-anatomické pitvy takového dítěte souhlas jednoho z rodičů.

 

VYPRAVENÍ POHŘBU

Dítě mrtvě narozené

Chybějící uzákoněná definice mrtvě narozeného dítěte otevírá prostor pro svévolné zacházení s mrtvě narozenými dětmi, které je pak v kompetenci jednotlivých nemocnic, dané pouze provozním řádem nemocnice. Nikde nenajdeme uzákoněný nárok rodičů na vydání mrtvého tělíčka. Praxe naštěstí ukazuje, že část nemocnic nabízí rodičům mrtvě narozeného dítěte možnost jej pochovat, vyfotit, v klidu se s ním rozloučit, ale toto neplatí vždy a všude. Předáním Listu o prohlídce zemřelého matce (rodičům) počíná běžet 96 hodinová lhůta na sjednání pohřbu ze strany rodičů. Vezmeme-li v úvahu, že matka je ještě několik dní v nemocnici hospitalizována, reálně tu hrozí, že rodiče, i když mají o pohřbení svého potomka zájem, tuto lhůtu nestihnou. V případech, kdy rodiče do 96 hodin neprojeví zájem o pohřeb, nemocnice naloží s mrtvě narozeným dítětem dle svého provozního řádu – buď spálením v nemocniční spalovně, pakliže ji nemá tak v krematoriu. V případě kremace pak bývá popel uložen ve společném anonymním hrobě na neznámém veřejném pohřebišti. Případy, kdy rodiče v zákonné lhůtě projevili zájem o pohřbení mrtvě narozeného dítěte, objednali si pohřební službu a zaplatili celý pohřeb jsou bohužel ojedinělé. V této části je ještě třeba zmínit, že ačkoliv rodiče nemají ze zákona právo na vydání tělíčka k pohřbení, mají právo do jednoho roku od porodu zažádat  dle zákona 366/2011 Sb. na ÚP o jednorázovou, na příjmech nezávislou dávku pohřebného ve výši 5000,- Kč, která zhruba pokrývá náklady spojené s pohřbením v krematoriu.

 

Dítě potracené

Postup zacházení s plodem po potratu je upraven v § 91 zák. 372/2011 Sb.:  Části těla odebrané v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, plod po potratu, plodové vejce, plodové lůžko (placenta) nebo těhotenská sliznice, ....se zpopelňují ve spalovně poskytovatele, nemá-li poskytovatel vlastní spalovnu, ve spalovně jiného poskytovatele nebo v krematoriu, a to na základě smlouvy uzavřené s jiným poskytovatelem nebo provozovatelem krematoria. Vydání plodu po potratu k pohřbení se ukazuje jako značně problematické, ale nikoliv nemožné..... Jistá šance na zachování piety v zacházení s potraceným plodem tu je, pokud má nemocnice uzavřenu smlouvu s osvíceným provozovatelem krematoria (dosud je nám ale známo z 27 krematorií v ČR pouze jedno jediné, které má důstojné zacházení s potracenými plody zakotveno ve svém provozním řádu viz Provozní řád krematoria v Klatovech). 

 

ULOŽENÍ POZŮSTATKŮ

Pohřbení do země může být provedeno jen na místě k tomu určeném, tj. na hřbitově. Jiná situace je po kremaci, kdy je možné si urnu s popelem uložit doma, vytvořit vzpomínkové místo např. na vlastní zahradě, či popel rozptýlit na oblíbeném místě (se souhlasem vlastníka tohoto pozemku).

 

PORODNÉ, POHŘEBNÉ

Dávky státní sociální podpory nelze nárokovat v případě potratu.

Žádost o níže popsanou dávku sociální podpory je možné podat na předepsaném tiskopise (ke stažení na https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome), a to na příslušné pobočce ÚP.

 

Porodné

Při porodu miminka, které zemřelo již před porodem, není možné tento příspěvek nárokovat.

 

Pohřebné

Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti – nemusí se vždy nutně jednat o rodiče. Dávka je jednorázová, na příjmech nezávislá, stanovena pevnou částkou 5 000,- Kč.

Nárok na její výplatu trvá do 1 roku ode dne, za který dávka náleží.

 

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ - PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ

 

Mateřská dovolená

Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v § 195 odst. 5: Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 198 odst. 2) před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Toto ustanovení se vztahuje i na porod mrtvého dítěte, ostatně to uvádí i odst. 4 téhož paragrafu. Jestliže matka nastupuje MD 8 týdnů před plánovaným termínem porodu, končí tato 6 týdnů po porodu mrtvého dítěte. Jestliže matka nastupuje MD 6 týdnů před plánovaným termínem porodu, čerpá MD ještě 8 týdnů po porodu. Jestliže nastal předčasný porod (od cca 22. tt), má matka mrtvě narozeného dítěte právo čerpat MD v délce 14. týdnů od porodu. Po dobu čerpání mateřské dovolené náleží matce nárok na výplatu na příjmech závislé dávky z nemocenského pojištění – peněžité pomoci v mateřství (PPM). Formulář vydává a potvrzuje ošetřující lékař (gynekolog), odevzdává se zaměstnavateli, v příp. OSVČ pak pobočce OSSZ.

Výše popsané nelze nárokovat při potratu.

 

najdete nás na facebooku                            

                                                                         zpět na začátek stránky