Stanovy občanského sdružení Tobit, o.s.

 

I.
Název a sídlo sdružení

 1. Název občanského sdružení:
  Tobit, o. s.
  ve zkratce TOB

  (dále jen "Sdružení")
 2. Sídlo Sdružení: Široká 64/12,110 00 Praha 1

II.
Statut Sdružení

 1. Sdružení je dobrovolná, nevládní, nezisková, nezávislá organizace sdružující členy na základě společného zájmu formulovaného v článku III. těchto stanov a založená v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
 2. Sdružení sdružuje zejména rodiče po perinatální ztrátě, poradce pro pozůstalé, průvodce truchlením, utěšitele v zármutku, porodní asistentky, duly, zdravotně sociální pracovníky, lékaře, duchovní, úředníky, provozovatele pohřebních služeb, pohřebišť a krematorií, odborníky z pomáhajících oborů, členy různých organizací, kteří se zabývají nápomocí a podporou pozůstalých, poskytují poradenství pro pozůstalé klientům bez rozdílu věku.
 3. Sdružení je právnickou osobou s celostátní působností.
 4. Případný vznik kontaktních regionálních míst bude upraven jednacím a organizačním řádem.

III.
Cíl a obsah činnosti

 1. Cílem Sdružení je vyvíjet činnosti směřující k podpoře pohřbívání plodů po potratu a mrtvě narozených dětí (dále jen "dětí zemřelých před porodem") a k prosazování společných zájmů členů Sdružení, respektujíc přitom suverenitu svých členů, s vědomím nutnosti vzájemné pomoci zlepšování postavení svých členů ve společnosti.
 2. K dosažení toho cíle usiluje Sdružení o:
  1. zajištění člověka hodného, slušného a důstojného zacházení s dětmi zemřelými před porodem
  2. právo na pietu na místní nebo státní úrovni
  3. ochranu dětí zemřelých před porodem, aby jejich mrtvá těla nebyla zneuctěna
  4. zabezpečování pomoci při přípravě pohřbu dětí zemřelých před porodem podle potřeb rodičů
  5. vypravení pohřbu dětí zemřelých před porodem slušným způsobem v souladu se zákonem o pohřebnictví a podle místních zvyklostí v případě, kdy o jejich pohřbení dobrovolně nemá během zákonné lhůty nikdo zájem
  6. obyčejný, empatický rozhovor, který neotvírá hluboká traumata, ale pomáhá rodičům uvědomit si situaci a jemně je připravuje na další stadia smutku, protože pohřbením dítěte zemřelého před porodem hlavní práce se smutkem teprve začíná
  7. prosazení možnosti volit mezi pohřbením dětí zemřelých před porodem (legalizace pohřbívání žehem nebo v rakvi do hrobu/hrobky v České republice) nebo jejich hromadnou likvidací ve spalovně zdravotnického zařízení
  8. součinnost při jednání s poskytovatelem zdravotní služby, porodnicí, patologií, provozovatelem spalovny, pohřební služby, krematoria či pohřebiště a úřady při zařizování nezbytných úkonů spojených s pohřbem nebo likvidací dětí zemřelých před porodem
  9. nájem hrobového místa určeného pro pohřbívání dětí zemřelých před porodem v rakvi nebo v urně
  10. zprostředkování kontaktů na další podobně zasažené rodiny - vytvoření svépomocných skupin, oslovení spolků a sdružení s příbuznou tematikou
  11. odborné poradenství pro subjekty veřejné správy - zaměstnance odborů sociálních věcí a zdravotnictví, matrik, úřadů práce apod.
  12. prezentování a prosazování společných zájmů členské základny
  13. zapojování členů do domácích a mezinárodních projektů
  14. zprostředkovávání informací a zkušeností mezi členy
  15. informování veřejnosti o službách pro pozůstalé rodiče
  16. podporu a rozvoj celoživotního vzdělávání (kurzy, výcviky, semináře, konference apod.) v oblasti managementu perinatální ztráty
  17. tvorbu kodexu hodnot pro pohřbívání zemřelých dětí před porodem.

IV.
Členství

 1. Členem Sdružení se mohou stát právnické i fyzické osoby, které souhlasí s cílem Sdružení a jeho stanovami. Podmínkou členství fyzické osoby je plná způsobilost k právním úkonům a dosažení plnoletosti.
 2. Sdružení vede evidenci svých členů formou členské listiny. Členská listina u fyzických osob obsahuje jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození. U právnické osoby se eviduje název, sídlo a IČ.
 3. Členství ve Sdružení má čtyři kategorie:
  1. Zakládajícím členem je fyzická osoba, která se účastní činnosti Přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob, které se účastní činností Přípravného výboru.
  2. Řádným členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která písemně potvrdí souhlas se Stanovami a platí členské příspěvky.
  3. Přidruženým členem se mohou stát všechny ostatní osoby, které nespadají do kategorie řádného členství. Účelem přidruženého členství je širší odborná spolupráce při naplňování cílů a poslání Sdružení.
  4. Čestným členem se může stát významná osoba mající zásluhy o rozvoj pohřbívání zemřelých dětí před porodem a rozvíjení podpory a pomoci pozůstalým rodičům. Návrh na udělení čestného členství může předložit Radě Sdružení kterýkoliv člen Sdružení. Rada Sdružení předkládá návrh Valné hromadě. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
 4. O přijetí za člena Sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada Sdružení.
 5. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 6. Členství zaniká:
  1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení Radě Sdružení
  2. úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením bez právního nástupce, dnem prohlášení konkurzu či vyrovnání nebo dnem zamítnutí návrhu na vyhlášení konkurzu
  3. zánikem Sdružení
  4. zrušením členství na základě rozhodnutí Valné hromady. Návrh na zrušení členství může dát kterýkoliv jiný člen Sdružení z důvodu neplnění povinností dle bodu V. těchto stanov. Návrh se podá vždy písemnou formou /poštou nebo e-mailem/ Radě Sdružení, která rozhodne o svolání Valné hromady. Člen navrhovaný k vyloučení má právo se k návrhu na vyloučení na zasedání Valné hromady vyjádřit. O konečném vyloučení rozhoduje Valná hromada na základě hlasování podle článku VII. odst. 6 písm. d)
 7. Zánikem členství nevzniká členovi, jeho právním nástupcům nebo dědicům nárok na vrácení uhrazených členských příspěvků.
 8. Dokladem o členství je průkaz člena vydaný Radou Sdružení.
 9. Evidenci přihlášek a členů vede Výkonný ředitel Sdružení nebo jím pověřený člen Rady Sdružení. O podobě přihlášky a údajích, které jsou nutné pro jednotlivé formy členství, rozhoduje Valná hromada. S členskou databází je zacházeno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

V.
Práva a povinnosti členů

 1. Člen Sdružení má právo zejména
  1. podílet se na činnosti Sdružení
  2. obracet se na orgány Sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
  3. být informován o akcích a činnosti Sdružení
  4. podílet se na zajišťování finančních prostředků pro dosažení cílů Sdružení
 2. Člen Sdružení má povinnost zejména
  1. dodržovat stanovy Sdružení
  2. aktivně se podílet na plnění cílů Sdružení
  3. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Sdružení
  4. přiměřené lhůtě ohlásit změnu svých osobních údajů
  5. Řádný a čestný člen má právo zejména
  6. volit orgány Sdružení
  7. být volen do orgánů Sdružení
  8. prostřednictvím volených orgánů se podílet na kontrole účelného a hospodárného čerpání a vynakládání finančních prostředků
 3. Řádný člen má povinnost zejména
  1. řádně a včas platit členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou, a to do 30 dnů od přijetí za člena a dále pak do 60 dnů poté, co o výši členského příspěvku na následujících 12 měsíců rozhodla Valná hromada Sdružení; nezaplacení členských příspěvků, a to ani po opakované písemné výzvě Sdružení, je důvodem k vyloučení z řádného členství Sdružení
  2. dodržovat stanovy Sdružení, rozhodnutí a usnesení Valné hromady a Rady Sdružení
  3. svými vědomostmi a dovednostmi se aktivně podílet na plnění cíle a činnosti Sdružení a dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Sdružení
  4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech Sdružení
  5. bez zbytečného odkladu informovat Sdružení o změnách svého bydliště popř. adresy pro doručování nebo dalších skutečnostech, které mají význam pro činnost sdružení

VI.
Orgány Sdružení

 1. Orgány Sdružení jsou:
  1. Valná hromada
  2. Rada Sdružení
  3. Statutární zástupci
  4. Odborní garanti - vedoucí jednotlivých odborných sekcí Sdružení
  5. Revizor účtů
 2. Kandidovat do orgánů Sdružení mohou pouze řádní a čestní členové Sdružení. Před volbou je zapotřebí souhlasu kandidáta.
 3. Orgány Sdružení jsou povinny projednat na svém nejbližším zasedání podněty členů, které jim byly doručeny, a podat těmto členům zprávu o výsledku jejich projednání.

VII.
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové Sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává Rada Sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 4. Pozvánku s navrženým programem musí obdržet každý člen nejpozději 10 dnů před jejím konáním.
 5. Valná hromada se sejde také, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů Sdružení nebo Rada Sdružení, a to nejpozději do čtrnácti dnů od požádání.
 6. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov Sdružení
  2. schvaluje výroční zprávu Sdružení, rozpočet Sdružení a roční uzávěrku hospodaření
  3. volí členy Rady Sdružení a Předsedu
  4. rozhoduje o zrušení členství
  5. rozhoduje o zrušení Sdružení
  6. stanovuje výši členských příspěvků na následující kalendářní rok
  7. zřizuje odborné sekce
  8. rozhoduje o vydání organizačního a jednacího řádu Sdružení
 7. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno více než 50% všech členů Sdružení.
 8. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech řádných členů jsou rovné, hlasy čestných a přidružených členů jsou pouze poradní.
 9. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.
 10. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání Valné hromady, jednání řídí předseda nebo jím pověřený člen Rady Sdružení.
 11. V případě potřeby může Rada Sdružení požádat členy o vyjádření také písemnou formou např. prostřednictvím elektronické pošty. Rozhodnutí je přijato, pokud se souhlasně vyjádří nadpoloviční většina respondentů.
 12. Jednání Valné hromady Sdružení je veřejné a pořizuje se z něj zápis.

VIII.
Rada Sdružení

 1. Rada Sdružení má vždy lichý počet členů, a to nejméně tři, je výkonným orgánem Sdružení a řídí činnost Sdružení v období mezi zasedáními Valné hromady.
 2. O konkrétním počtu členů rozhoduje Valná hromada tak, aby mezi jejími členy byli zastoupeni představitelé všech odborných sekcí. Členství v Radě vzniká volbou na Valné hromadě.
 3. Funkční období členů Rady je dvouleté. Opětovné zvolení je možné.
 4. Rada volí Výkonného ředitele.
 5. Rada zejména:
  1. koordinuje činnost Sdružení
  2. svolává Valnou hromadu
  3. zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady
  4. rozhoduje o přijetí za člena Sdružení
  5. odpovídá za hospodaření Sdružení a za případné škody způsobené Sdružení svým jednáním
  6. každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření
  7. projednává podněty členů podané Radě
  8. zajišťuje zpracování úplného znění stanov, o jejichž změně rozhodla Valná hromada a oznámení této změny příslušnému ministerstvu do 15 dní od rozhodnutí Valné hromady
 6. Členy Rady mohou být pouze řádní členové Sdružení, kteří nebyli odsouzeni za úmyslný trestní čin a mají morální předpoklad, že budou plnit řádně a odpovědně povinnosti člena Rady Sdružení.
  Členství v Radě zaniká:
  1. skončením funkčního období
  2. smrtí člena
  3. vzdáním se funkce písemným oznámením Radě,
  4. odvoláním Valnou hromadou
 7. Člen Rady může být odvolán za nečinnost a předem neomluvenou nebo neodůvodněnou pravidelnou neúčast na schůzkách Rady.
 8. Jestliže klesne počet členů Rady pod hranici stanovenou Valnou hromadou, může Rada kooptovat nové členy pro doplnění počtu členů Rady Sdružení. Na nejbližší Valné hromadě musí být zvoleni noví členové Rady nebo musí být rozhodnuto o snížení počtu členů Rady.
 9. Rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za čtvrt roku.
 10. Rada přebírá pravomoci Valné hromady, jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu dvanácti měsíců nesejde usnášeníschopná Valná hromada.
 11. Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dvě třetiny jejích členů.
 12. Každý člen Rady Sdružení má při hlasování jeden hlas.
 13. Rozhodnutí Rady je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů Rady. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhodne hlas předsedy Sdružení. Zápis ze schůze Rady podepisuje předseda a jeden ze členů Rady.

IX.
Statutární zástupci

 1. Statutárními zástupci oprávněnými zastupovat Sdružení navenek, činit právní úkony a podepisovat jeho jménem jsou Předseda a Výkonný ředitel. Podepisování za Sdružení se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu Sdružení připojí svůj podpis Předseda nebo Výkonný ředitel.
 2. Výše jmenovaní statutární zástupci jednají samostatně. O svém jednání je každý povinen informovat ostatní členy Rady na její nejbližší schůzi.
 3. Předseda i Výkonný ředitel mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě. Toto zmocnění musí mít písemnou formu.

X.
Předseda

 1. Předseda naplňuje rozhodnutí Valné hromady a zejména zastupuje Sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance Sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech Sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví Valná hromada.
 2. Předsedu volí Valná hromada.
 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Valné hromady.
 4. Předseda má právo na odměnu dle rozhodnutí Valné hromady.
 5. Předseda může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a uskutečněno při jednání Valné hromady nebo doručeno Radě. Svoji funkci vykonává až do okamžiku zvolení nového předsedy. Odstoupí-li z funkce a současně zanikne jeho členství ve Sdružení, vykonává jeho pravomoci do zvolení nového předsedy výkonný ředitel.

XI.
Výkonný ředitel

Výkonný ředitel zastupuje Sdružení navenek a jedná jeho jménem. Řídí jednání Rady a Valné hromady, zajišťuje zpracování výroční zprávy, vede archiv a členskou listinu.

 1. Výkonného ředitele volí Rada.
 2. Výkonný ředitel zodpovídá za vedení účetnictví; vlastním vedením účetnictví může pověřit třetí osobu.
 3. Výkonný ředitel připravuje podklady pro jednání Rady Sdružení a je odpovědný za plnění jejích rozhodnutí.
 4. Další působnost výkonného ředitele určuje Rada.
 5. Výkonný ředitel má právo na odměnu dle rozhodnutí Rady.
 6. Výkonný ředitel může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a uskutečněno při jednání Valné hromady nebo doručeno Radě. Svoji funkci vykonává až do okamžiku zvolení nového výkonného ředitele. Odstoupí-li z funkce a současně zanikne jeho členství ve Sdružení, vykonává jeho pravomoci do zvolení nového výkonného ředitele předseda.

XII.
Odborné sekce

 1. Členové Sdružení mohou vytvářet odborné sekce.
 2. Činnost odborné sekce nesmí být v rozporu s činností a zájmy Sdružení. Pokud by Rada Sdružení zjistila takový rozpor, je oprávněna rozhodnout o případných změnách nebo o zrušení odborné sekce.
 3. Odborné sekce jsou v otázkách jejich vzniku, existence a vyvíjení činnosti plně záležitostí vnitřní organizace Sdružení.
 4. Členové odborné sekce po jejím ustavení zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu odborné sekce a stanoví podmínky, které musí členové odborné sekce splňovat. Vypracují plán činnosti a vyrozumí neprodleně Radu Sdružení o vzniku odborné sekce, o jejím zaměření a členech, případně o dalších skutečnostech, které se dotýkají její existence.
 5. Odbornou sekci svolává její předseda.
 6. O členství v odborné sekci se může ucházet každý člen Sdružení splňující podmínky pro členství v dané odborné sekci.
 7. Předseda a místopředseda příslušných odborných sekcí mají právo požádat Radu Sdružení o schválení zastupování své odborné sekce v jednání vůči státním orgánům a jiným orgánům a organizacím.

XIII.
Revizor účtů

 1. Revizor účtů je kontrolním orgánem Sdružení. Nejméně jednou ročně reviduje hospodaření Sdružení.
 2. Revizor účtů upozorňuje Radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
 3. Revizor účtů podává písemnou zprávu Valné hromadě o výsledcích revizí. Mezi zasedáními Valné hromady podává písemnou zprávu předsedovi Sdružení.
 4. Revizora účtů volí Valná hromada.
 5. Revizor účtů nesmí být členem Rady Sdružení.
 6. Revizor má právo účastnit se jednání Rady Sdružení.

XIV.
Zásady hospodaření

 1. Hospodaření Sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Majetek sdružení tvoří hmotný, nehmotný a finanční majetek, peněžní prostředky, pohledávky a zásoby.
 3. Pro svoji činnost získává Sdružení prostředky z těchto zdrojů:
  1. členské příspěvky
  2. granty a dotace z veřejných rozpočtů
  3. dary právnických a fyzických osob, závěti
  4. výnosy z vlastních aktivit
  5. výnosy z majetku
  6. veřejné sbírky
  7. jiné platby přijaté od třetích osob
 4. Získané prostředky mohou být použity a poskytnuty pouze pro účely odpovídající cílům Sdružení a k úhradě nákladů souvisejících s činností Sdružení.
 5. Peněžní prostředky jsou ukládány na bankovních účtech a v pokladně Sdružení.
 6. V případě, že vedlejší hospodářská činnost bude mít charakter podnikání, je Sdružení povinno požádat o vydání oprávnění k tomuto podnikání v souladu s platnými právními předpisy. Tato případná činnost se nesmí stát hlavní náplní existence Sdružení.
 7. Sdružení hospodaří podle rozpočtu schváleného Valnou hromadou. Účetním obdobím je kalendářní rok.
 8. Členové Sdružení neručí svým majetkem za závazky Sdružení. Případný zisk vykázaný za účetní období využije Sdružení výhradně k dosahování svých cílů.
 9. Výsledky činnosti a hospodaření Sdružení jsou zveřejňovány ve Výroční zprávě Sdružení za každý kalendářní rok, kterou schvaluje Valná hromada nejpozději do 30. 6. následujícího roku.

XV.
Zánik Sdružení

 1. Sdružení zaniká:
  1. zrušením nebo sloučením s jiným občanským sdružením z rozhodnutí Valné hromady
  2. rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra
 2. Zaniká-li Sdružení dobrovolným zrušením, rozhodne současně Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání. Toto rozhodnutí musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů.
 3. K likvidaci Sdružení bude Valnou hromadou ustanovena likvidační komise, která provede likvidaci majetku Sdružení a vypořádání se zaměstnanci Sdružení.
 4. Likvidační komise zodpovídá za řádné vyrovnání všech pohledávek. Případný likvidační přebytek bude převeden na nevládní neziskové organizace, jejichž cíle se shodují s cíli Sdružení.

XVI.
Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat Znak kvality konkrétnímu managementu perinatální ztráty.
 2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 3. Stanovy Sdružení nabývají účinnosti dnem registrace popř. dnem schválení jejich změn.

XVII.
Přípravný výbor

Členové Přípravného výboru se dnem registrace stávají řádnými členy Sdružení.

Do 15 dní od registrace Sdružení se členové Přípravného výboru sejdou k volbě Rady sdružení, která rozhodne o termínu ustavující Valné hromady Sdružení.

 
 

                                         zpět na začátek stránky